Проширени декански колегијум МФ: Квалитет на првом месту

Све високошколске установе у Србији сваких пет година пролазе кроз ригорозан процес акредитације. Акредитација је један од захтева Болоњског процеса и Закона о високом образовању у Србији и представља опште прихваћену методологију и инструмент оцене и контроле квалитета високог образовања.

Студије на Машинском факултету у Београду су усклађене са међународним стандардима образовања и сви студијски програми – ОАС, МАС и ДАС су акредитовани у првом акредитационом кругу од стране националне Комисије за акредитацију и проверу квалитета. Машински факултет је Одлуком Министарства просвете и науке РС, а на основу Закона о научноистраживачкој делатности и Правилника о вредновању научноистраживачког рада, акредитован за обављање научноистраживачке делатности у области техничко- технолошких наука – машинство. Поред низа корака у подизању квалитета наставе и науцно-истразивацког рада МФ улазе напоре да конкретизује сарадњу са привредом и дрзавом, увек имајући на уму да је његова примарна улога школовање инжењера спремних да одговоре свим изазовима савременог технолошког развоја.

Машински факултет ове године очекује реакредитација и у току је припрема потребне документације. Акредитација захтева различите методе  интерне – еваулација и самовредновање и екстерне -спољашња провера квалитета високог образовања што је у надлежности Комисије за акредитацију и проверу квалитета (КАПК) и Националног савета за високо образовање.

Унапређење квалитета студијских програма и образовања машинских инжењера је један од главних приоритета МФ, али и један од кључних критеријума за позитивну оцену Комисије за акредитацију и проверу квалитета. Проширени Декански колегијум је на састанку, одржаном у уторак 7. фебруара, разматрао и усагласио неколико важних докумената који се односе на унапређење квалитета наставе и образовања машинских инжењера. После изузетно динамичне и конструктивне расправе усвојени су Правилник о полагању испита и оцењивању на испитима, Одлука о изменама и допунама Правилника о настави на ОАС, Одука о изменама и допунама Правилника о настави на МАС, Правилник о поступку за избор у звања на Универзитету у Београду-Машинском факултету, а позитивно су оцењени и Стратегија обезбеђивања квалитета и Правилник о њеном спровођењу. Пре него што се документа нађу у Извештају о самовредновању који ће са осталом неопходном документацијом бити прослеђен КАПК, “зелено светло” треба да да и Научно-наставно веће МФ.

Комисија за акредитацију и проверу квалитета одређује да ли је факултет испунио све обавезе и стандарде који су Законом о високошколском образовању прописани. То значи да ли има одговарајући наставни кадар, да ли је програм добро организован, да ли има довољан број просторија обзиром на број студената који уписује и сл. Такође, сваки факултет мора да обезбеди одређени број часова предавања и вежби који одговара студијском програму за који се тражи акредитација, као и да унапред утврди правила везана за испитне рокове, и систем вредновања и оцене рада студената у току школске године. Уколико комисија за акредитацију утврди да факултет испуњава наведене услове, издаје се документ о акредитацији,  а то значи да је диплома факултета важећа и призната у пракси. И не само то, провере квалитета и акредитација могу обезбедити и формирање ранг листе (рејтинга) високошколских институција.

(Извор: Машински факултет)