OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU

Komisija za pripremu referata po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Informacione tehnologije u mašinstvu za predmete na modulu za Mašinstvo i informacione tehnologije, odnosno Komisija za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu: dr Aleksandar Bengin, redovni profesor – predsednik Komisije, dr Goran Vorotović, vanredni profesor, dr Mirjana Simić-Pejović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet, u skladu sa Pravilnikom o izvođenju pristupnog predavanja pri izboru u zvanje nastavnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zakazuje pristupno predavanje kandidatu dr Maji Rosić Vitas, mast. inž. elektr. i računar., dana 26.05.2021. godine, sa početkom u 11:00 časova, u sali 513 na Mašinskom fakultetu, sa temom „Analiza složenosti algoritama sortiranja i pretrage“. više

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU

Komisija za pripremu referata po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Brodogradnja, odnosno Komisija za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu: dr Igor Bačkalov, vanredni profesor – predsednik Komisije, dr Milorad Motok, redovni profesor, dr Dragan Olćan, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, u skladu sa Pravilnikom o izvođenju pristupnog predavanja pri izboru u zvanje nastavnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zakazuje pristupno predavanje kandidatu dr Stefanu Rudakoviću, mast. inž. maš., dana 11.05.2021. godine, sa početkom u 15:00 časova, u sali 5 u Brodskoj sali (Ivankovačka 5-7) na Mašinskom fakultetu, sa temom „Talasi na plovnom putu“. više

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU

Komisija za pripremu referata po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Termoenergetika za grupu predmeta Toplotne turbomašine i termoenergetska postrojenja, odnosno Komisija za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu: dr Milan Petrović, redovni profesor – predsednik Komisije, dr Dragan Tucaković, redovni profesor, dr Dragoslava Stojiljković, redovni profesor, dr Milan Banjac, vanredni profesor, dr Srđan Belošević, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke „Vinča“, u skladu sa Pravilnikom o izvođenju pristupnog predavanja pri izboru u zvanje nastavnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zakazuje pristupno predavanje kandidatu dr Srđanu Miliću, mast. inž. maš., dana 28.04.2021. godine, sa početkom u 11:00 časova, u sali 514 na Mašinskom fakultetu, sa temom „Proračun toplotne šeme parnog bloka“. više

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU

Komisija za pripremu referata po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Biomedicinsko inženjerstvo, odnosno Komisija za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu: dr Lidija Matija, redovni profesor – predsednik Komisije dr Aleksandra Vasić-Milovanović, redovni profesor dr Đuro Koruga, red. prof. M.F. u penziji dr Branislava Jeftić, docent dr Predrag Brkić, vanr. prof., Mediciski fakultet, Univerzitet u Beogradu, u skladu sa Pravilnikom o izvođenju pristupnog predavanja pri izboru u zvanje nastavnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zakazuje pristupno predavanje dana 08.04.2021. godine, u sali 513 na Mašinskom fakultetu, sa temom „Primena nanotehnologija na karakterizaciju nanofotonskih materijala primenjenih u biomedicini“, sledećim kandidatima: dr Zorani Golubović, dipl. inž. maš., sa početkom u 13:30 časova, dr Ivani Stanković, mast. inž.… više

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU

Komisija za pripremu referata po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Vojno mašinstvo – sistemi naoružanja, odnosno Komisija za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu: –        dr Predrag Elek, redovni profesor – predsednik Komisije –        dr Dejan Micković, red. prof. M.F. u penziji –        dr Ivana Todić, docent –        dr Miloš Marković, docent –        dr Darko Vasiljević, naučni savetnik, Institut za fiziku, Beograd, u skladu sa Pravilnikom o izvođenju pristupnog predavanja pri izboru u zvanje nastavnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zakazuje pristupno predavanje dana 12.03.2021. godine, u sali 513 na Mašinskom fakultetu, sa temom „Metodologija projektovanja protivtrzajućeg uređaja artiljerijskih oruđa“, sledećim kandidatima: –     dr Dejanu Jevtiću, mast. inž. maš., sa početkom u 13:00 časova, –     … više

Obaveštenje o pristupnom predavanju

Komisija za pripremu referata po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Hidraulične mašine i energetski sistemi, odnosno Komisija za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu: dr Miloš Nedeljković, redovni profesor – predsednik Komisije, dr Đorđe Čantrak, vanredni profesor, dr Nenad Jaćimović, vanr. prof., Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, u skladu sa Pravilnikom o izvođenju pristupnog predavanja pri izboru u zvanje nastavnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zakazuje pristupno predavanje kandidatu dr Novici Jankoviću, dipl. inž.maš., dana 29.01.2021. godine, sa početkom u 12:00 časova, u sali 145 na Mašinskom fakultetu, sa temom „Eksperimentalno određivanje radnih krivih pumpi“. više

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU

Komisija za pripremu referata po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Motori, odnosno Komisija za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu: dr Miroljub Tomić, redovni profesor M.F. u penziji – predsednik Komisije dr Nenad Miljić, vanredni profesor dr Slobodan Popović, vanredni profesor dr Dragan Knežević, vanredni profesor dr Radivoje Pešić, red. prof., Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu u skladu sa Pravilnikom o izvođenju pristupnog predavanja pri izboru u zvanje nastavnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zakazuje pristupno predavanje dana 26.11.2020. godine, sa početkom u 12 časova u sali 51 na Mašinskom fakultetu, sa temom „Analiza gasovite emisije produkata sagorevanja motora SUS“, iz oblasti „Ispitivanje motora SUS“ , kandidatu: dr Predragu Mrđi, dipl. inž. maš.,  više

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU

Komisija za pripremu referata po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Procesna tehnika, odnosno Komisija za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu: dr Srbislav Genić, redovni profesor – predsednik Komisije dr Mirjana Stamenić, vanredni profesor dr Nikola Karličić, docent dr Uroš Milovančević, docent dr Aleksandar Anđelković, vanr. prof., Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, u skladu sa Pravilnikom o izvođenju pristupnog predavanja pri izboru u zvanje nastavnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zakazuje pristupno predavanje dana 03.11.2020. godine, u sali 142 na Mašinskom fakultetu, sa temom „Proračun fluidodinamičkih parametara podova“, sledećim kandidatima: dr Milošu Ivoševiću, mas. inž. maš., sa početkom u 09:00 časova, dr Dejanu Spasiću, diplomiranom inženjeru za industrijsko inženjerstvo – mašinske struke -master, sa početkom… više

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU

Komisija za pripremu referata po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Matematika, odnosno Komisija za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu: – dr Miodrag Spalević, redovni profesor – predsednik Komisije – dr Aleksandar Pejčev, vanredni profesor – dr Marija Stanić red. prof., Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu, u skladu sa Pravilnikom o izvođenju pristupnog predavanja pri izboru u zvanje nastavnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zakazuje pristupno predavanje dana 28.10.2020. godine, u sali 514 na Mašinskom fakultetu, sa temom „Realne funkcije više realnih nezavisno promenljivih“, sledećim kandidatima: – dr Radi Mutavdžić Đukić, master matematičaru, sa početkom u 10 časova, – dr Maji Obradović, diplomiranom matematičaru za teorijsku matematiku i primene, sa početkom u 11 časova. više

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU

Komisija za pripremu referata po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Otpornost konstrukcija, odnosno Komisija za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu: dr Milorad Milovančević, redovni profesor – predsednik Komisije, dr Nina Anđelić, redovni profesor, dr Vesna Milošević-Mitić, redovni profesor, dr Taško Maneski, red. prof. M.F. u penziji, dr Dragan Ignjatović, red. prof., Rudarsko-geološki fakultet, Beograd, u skladu sa Pravilnikom o izvođenju pristupnog predavanja pri izboru u zvanje nastavnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zakazuje pristupno predavanje kandidatu dr Ani Petrović, mast. inž. maš., dana 17.06.2020. godine, sa početkom u 17:00 časova, u sali 304 na Mašinskom fakultetu, sa temom „Geometrijske karakteristike poprečnog preseka“.   više