OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU

Komisija za pripremu referata po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Vojno mašinstvo – sistemi naoružanja, odnosno Komisija za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu: –        dr Predrag Elek, redovni profesor – predsednik Komisije –        dr Dejan Micković, red. prof. M.F. u penziji –        dr Ivana Todić, docent –        dr Miloš Marković, docent –        dr Darko Vasiljević, naučni savetnik, Institut za fiziku, Beograd, u skladu sa Pravilnikom o izvođenju pristupnog predavanja pri izboru u zvanje nastavnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zakazuje pristupno predavanje dana 12.03.2021. godine, u sali 513 na Mašinskom fakultetu, sa temom „Metodologija projektovanja protivtrzajućeg uređaja artiljerijskih oruđa“, sledećim kandidatima: –     dr Dejanu Jevtiću, mast. inž. maš., sa početkom u 13:00 časova, –     … više

Anketa

Poštovane koleginice i kolege, U skladu sa Pravilnikom o standardima i postupcima za obezbeđenje kvaliteta potrebno da popunite anketu koja se odnosi na samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta nastave na Fakultetu. Popunjavanjem ankete stičete uslov za prijavu ispita u februarskom ispitnom roku, i njoj možete pristupiti od 25.januara 2021.godine više

Obaveštenje o pristupnom predavanju

Komisija za pripremu referata po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Hidraulične mašine i energetski sistemi, odnosno Komisija za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu: dr Miloš Nedeljković, redovni profesor – predsednik Komisije, dr Đorđe Čantrak, vanredni profesor, dr Nenad Jaćimović, vanr. prof., Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, u skladu sa Pravilnikom o izvođenju pristupnog predavanja pri izboru u zvanje nastavnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zakazuje pristupno predavanje kandidatu dr Novici Jankoviću, dipl. inž.maš., dana 29.01.2021. godine, sa početkom u 12:00 časova, u sali 145 na Mašinskom fakultetu, sa temom „Eksperimentalno određivanje radnih krivih pumpi“. više

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU

Komisija za pripremu referata po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Motori, odnosno Komisija za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu: dr Miroljub Tomić, redovni profesor M.F. u penziji – predsednik Komisije dr Nenad Miljić, vanredni profesor dr Slobodan Popović, vanredni profesor dr Dragan Knežević, vanredni profesor dr Radivoje Pešić, red. prof., Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu u skladu sa Pravilnikom o izvođenju pristupnog predavanja pri izboru u zvanje nastavnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zakazuje pristupno predavanje dana 26.11.2020. godine, sa početkom u 12 časova u sali 51 na Mašinskom fakultetu, sa temom „Analiza gasovite emisije produkata sagorevanja motora SUS“, iz oblasti „Ispitivanje motora SUS“ , kandidatu: dr Predragu Mrđi, dipl. inž. maš.,  više

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU

Komisija za pripremu referata po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Procesna tehnika, odnosno Komisija za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu: dr Srbislav Genić, redovni profesor – predsednik Komisije dr Mirjana Stamenić, vanredni profesor dr Nikola Karličić, docent dr Uroš Milovančević, docent dr Aleksandar Anđelković, vanr. prof., Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, u skladu sa Pravilnikom o izvođenju pristupnog predavanja pri izboru u zvanje nastavnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zakazuje pristupno predavanje dana 03.11.2020. godine, u sali 142 na Mašinskom fakultetu, sa temom „Proračun fluidodinamičkih parametara podova“, sledećim kandidatima: dr Milošu Ivoševiću, mas. inž. maš., sa početkom u 09:00 časova, dr Dejanu Spasiću, diplomiranom inženjeru za industrijsko inženjerstvo – mašinske struke -master, sa početkom… više

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU

Komisija za pripremu referata po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Matematika, odnosno Komisija za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu: – dr Miodrag Spalević, redovni profesor – predsednik Komisije – dr Aleksandar Pejčev, vanredni profesor – dr Marija Stanić red. prof., Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu, u skladu sa Pravilnikom o izvođenju pristupnog predavanja pri izboru u zvanje nastavnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zakazuje pristupno predavanje dana 28.10.2020. godine, u sali 514 na Mašinskom fakultetu, sa temom „Realne funkcije više realnih nezavisno promenljivih“, sledećim kandidatima: – dr Radi Mutavdžić Đukić, master matematičaru, sa početkom u 10 časova, – dr Maji Obradović, diplomiranom matematičaru za teorijsku matematiku i primene, sa početkom u 11 časova. više