Doktorska disertacija na uvid javnosti

O B A V E Š T E NJ E Doktorska disertacija i referat Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji  „INTEGRISAN MODEL ZA UPRAVLJANJE RIZIKOM U STANDARDIZOVANIM MENADŽMENT SISTEMIMA (INTEGRATED RISK MANAGEMENT MODEL IN STANDARDIZED MANAGEMENT SYSTEMS)“ doktoranda NURI SAAD ALGHERIANI, mast.inž. maš.  nalaze se u Biblioteci Mašinskog fakulteta na uvidu javnosti 30 dana. Beograd,  21.09.2020. god. više