Проф. др Љубодраг Тановић, продекан за наставу МФ: Иновације у настави

Делатност високог образовања од посебног интереса за Републику Србију, а како нам је мотив приступање Европској унији, и  образовање машинских инжењера мора бити интегрисано у  део јединственог Европског простора високог образовања, са свим различитостима које обухватају, просторне, националне и индустријске специфичности.

У процесима обезбеђивања и унапређења квалитета високог образовања, промовисања културе квалитета и процесима самовредновања, спољашње провере квалитета и акредитације, најважније место припада студентима и њиховим активностима везаним за квалитет наставе и ефикасност студирања.

У претходној школској години , у складу с добром праксом универзитета у свету, на Машинском факултету су уведне две новине – уводна предавања из математике и физике и институција ментора. Уводна предавања имају за циљ да свршеним средњешколцима – студентима прве године надоместе недостајућа знања како би лакше пратила наставни процес, али истовремено да их уведу у процес универзитетске наставе.

Mенторство је уведено ради већее мотивације и мобилизације за стицање инжењерских знања, компетенције и вештина. Кључни елемент успешног менторског односа јесте поверење.Успешна сарадња  ментора и студента значи ефикасан и успешан процес савладавања наставног плана и програма, односно ефикасније студирање.

Паралено, наставници и сарадници Факултета перманентно раде на побољшању организације наставе и модернизацији наставног процеса. Тежиште је на  увођењу студената у лабораторијски рад и реализацију студентске праксе у привреди. Осавремењавање наставног процеса је немогуће без примене информационих технологија  јер оне имају кључну улогу  у еволуирању у информационо друштво. Наиме, технологија постаје алат у служби информације. Информација је знање и моћ. Као последица су престиж и  новац.

У току је акредитација новог студијског програма „ Информационе технологије у машинству “ на основним академским студијама да бисмо инплементацијом квалитативно другачијег приступа у  настави унапредили  целокупни наставни и истраживачки процес на Машинском факултету и били оспосбљени за изазове које доноси убрзани технолошки развоја у свету.

Треба нагласити да смо поносни на изванредну сарадњу са Студентским парламентом и другим студентским организацијама и удружењима. Награде које наши студенти освајају на такмичењима у знању, спорту, вештинама и компетенцијама су признања целом Факултету.

(Извор: „INGENIOSUS“ – лист Машинског факултета)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.