Безбедносно-информативна агенција – Конкурс за пријем у радни однос

Ако сте заинтересовани за рад у Безбедносно-информативној агенцији и имате завршен:

1. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Универзитет у Београду – Катедра за рачунарску технику и информатику

2. МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Универзитет у Београду – Катедра за рачунарство и информатику

3. САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Универзитет у Београду – Катедра за телекомуникациони саобраћај и мреже

4. ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

Универзитет у Новом Саду – Департман за рачунарство и информатику

5. ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Универзитет у Нишу – Катедре за рачунарство и телекомуникције

6. ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА

Универзитет у Крагујевцу – Катедра за електронику

7. МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

а испуњавате прописане услове за рад у Безбедносно-информативној агенцији:

 1. да сте држављанин Републике Србије и немате двојно држављанство;
 2. да имате пријављено пребивалиште у Републици Србији најмање годину дана непрекидно пре дана подношења пријаве за заснивање радног односа;
 3. да сте млађи од 30 година или старији од 30 година а имате најмање 3 године радног стажа у струци;
 4. да за Вас не постоје безбедносне сметње за обављање послова у Безбедносно-информативној агенцији.

Безбедносна сметња за пријем на рад у Безбедносно-информативној агенцији постоји ако:

 1. се против лица води кривични поступак за кривична дела која се гоне по службеној дужности;
 2. је лице осуђивано због кривичног дела за које се гони по службеној дужности;
 3. је лице осуђивано на казну затвора у трајању од најмање шест месеци;
 4. је лицу радни однос у државном органу престао по основу правоснаже одлуке надлежног органа због тешке повреде службене дужности, односно теже повреде радне дужности;
 5. је лицу радни однос у правном лицу са јавним овлашћењима престао због повреде радне обавезе или непоштовања радне дисциплине;
 6. је лице правоснажно кажњено за прекршаје из области јавног реда са елементима насиља и за прекршаје у области прописа којима се уређује набављање, држање и ношење оружја и муниције;
 7. лице својим навикама, понашањем или склоностима указује да неће бити достојно за рад у Безбедносно-информативној агенцији;
 8. лице које се проверава у поступку безбедносне провере о себи даје неистините податке, ради прикривања чињеница које би представљале безбедносну сметњу.

Пошаљите Вашу пријаву са биографијом, на адресу: Београд, Краљице Ане бб, са назнаком „Управа за људскe ресурсе“ или e-mail: ufк@bia.gov.rs.

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.