Упис у прву годину акредитованих Основних академских студија шк. 2023/2024. – ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК

ПРИЈАВА КАНДИДАТА: 18. и 19. септембар 2023.г. од 10:00 до 15:00 на шалтерима Службе за студентске послове

Студијски програм – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У МАШИНСТВУ (19 самофинансирајућих места)

Студијски програм – МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО (20 буџетских и 31 самофинансирајућe местo)

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ из предмета Математика, за оба студијска програма, обавиће се 20. септембра 2023.г. у 10:00

Сви кандидати треба да буду у амфитеатру 208 (II спрат) у 9:45

Примере тестова са пријемних испита можете видети на: http://testovi.mas.bg.ac.rs/

ИНФОРМАТОР 2023 може да се купи у Скриптарници факултета – галерија у аули.

 

ПОЦЕДУРА УПИСА БЕЗ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА:

На прву годину без пријемног испита може се уписати:

 

 1. лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена, односно високо образовање стечено по одредбама закона које су важиле пре доношења Закона о високом образовању («Службени гласник РС», бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15 и 87/16);
 2. студент друге високошколске установе, који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму академских студија на другој високошколској установи под условима које прописује факултет, односно Универзитет; Студент другог универзитета, односно друге самосталне високошколске установе, не може се уписати на Универзитет, односно на високошколску јединицу у његовом саставу, уколико му је до окончања студијског програма на високошколској установи на којој је уписан остало 60 или мање ЕСПБ бодова;
 3. студент факултета у саставу Универзитета који је уписан на један студијски програм може уписати други студијски програм у оквиру истог факултета под условима утврђеним студијским програмом, односно на начин и по поступку утврђеним општим актима факултета;
 4. студент факултета коме је престао статус студента у складу са чланом 101 став 7 тач. 2 и 3 Статута Универзитета (у случају исписивања или неуписивања школске године), који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму. ИСПИС УПИС

Лице које се уписује без пријемног испита може се уписати само као самофинансирајући студент и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм.
Уколико су јавна исправа, односно диплома или уверење о реализованом делу студијског програма стечени на територији Републике Србије, одлуку о признавању положених испита, односно ЕСПБ бодова, доноси Наставно-научно веће факултета.

 

Лице доставља:

 1. писани захтев за упис у ТРЕЋЕМ конкурсном року, 18 и 19. септембар 2023.год. у термину од 10:00 до 15:00 часова
 2. попуњену и својеручно потписану пријаву на Конкурс (образац изјаве се налази у информатору)
 3. фотокопија извода из матичне књиге рођених само за стране држављане и за све кандидате рођене ван Републике Србије
 4. ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА на увид (види ставке 5. и 6.)
 5. фотокопије сведочанства за сва четири разреда завршене средње школе (неоверене, читљиве)
 6. Фотокопију дипломе о положеном завршном-матурском испиту (неоверена,читљива)
 7. попуњену изјаву о добровољном давању личних података овлашћеном лицу (образац изјаве се налази у информатору)
 8. доказ о уплати пријаве на конкурс “Ценовник студија и услуга при студирању на Машинском факултету”
 9. доказ о уплати за израчунавање еквивалентног броја ЕСПБ “Ценовник студија и услуга при студирању на Машинском факултету”
 10. Молба за прелаз са другог студијског програма или са другог факултет на ОАС “Ценовник студија и услуга при студирању на Машинском факултету”
  11. захтев за признавање испита, уверење о положеним испитима, опис (садржај) положених испита који је оверен од стране факултета, уверење о студирању (за прелазак са других високошколских установа), уверење о дипломирању или диплома (за упис лица које имају стечено високо образовање), решење о престанку статуса студента (за уписе у случајевима исписивања са студија и неуписивања школске године).

 

Уколико је високошколска исправа са којом кандидат конкурише за упис без пријемног испита стечена у иностранству, обавезно се спроводи поступак признавања у складу са Законом и општим актом Универзитета. Кандидати су дужни да приликом пријављивања поднесу факултету потврду о започетом поступку признавања уз осталу документацију. Лица која имају право уписа без полагања пријемног испита могу остварити то право ако факултет има просторне и друге услове о чему одлучује декан. Рок за завршетак уписа кандидата који се уписују без пријемног испита је 15. октобар 2023. године.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.