Doktorska disertacija na uvid javnosti

O B A V E Š T E NJ E Doktorska disertacija i referat Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji „EXPERIMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATION OF CORROSION CRACK GROWTH IN MILD STRUCTURAL STEEL EKSPERIMENTALNO I NUMERIČKO ISPITIVANJE RASTA PRSLINE U USLOVIMA NAPONSKE KOROZIJE KONSTRUKCIONIH ČELIKA“ doktoranda  MOHAMED ALKATEB, mast.inž. maš. nalaze se u Biblioteci Mašinskog fakulteta na uvidu javnosti 30 dana.   Beograd,  19.03.2021. god. više