Upis na Master akademske studije

Potrebno za upis na Master akademske studije: overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid, (Diploma o završenom studijskom programu prvog stepena studija i dodatak diplomi ili Uverenje o završenom studijskom programu prvog stepena studija), izvod iz matične knjige rođenih samo za strane državljane, 2 (dve) fotografije formata 4,5 h 3,5 sm (jedna za ŠV-20, a druga za indeks), popuniti i potpisati obrazac ŠV-20, a fotografiju nalepiti na naznačeno mesto, popuniti i potpisati indeks, a fotografiju nalepiti na naznačeno mesto (NIKAKO NE LEPITI FOLIJU), dokaz o uplati naknade Centru za razvoj karijere, dokaz o uplati dela školarine Univerzitetu u Beogradu za samofinansirajuće studente, dokaz o uplati prve rate školarine za samofinansirajuće studente.   više