Упис на Мастер академске студије

Потребно за упис на Мастер академске студије: оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид, (Диплома о завршеном студијском програму првог степена студиja и додатак дипломи или Уверење о завршеном студијском програму првог степена студиja), извод из матичне књиге рођених само за стране држављане, 2 (две) фотографије формата 4,5 х 3,5 сm (једна за ШВ-20, а друга за индекс), попунити и потписати образац ШВ-20, а фотографију налепити на назначено место, попунити и потписати индекс, а фотографију налепити на назначено место (НИКАКО НЕ ЛЕПИТИ ФОЛИЈУ), доказ о уплати накнаде Центру за развој каријере, доказ о уплати дела школарине Универзитету у Београду за самофинансирајуће студенте, доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте.   више