Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Doktorske disertacije i referati Komisije o urađenim doktorskim disertacijama   „PERFORMANSE VAZDUŠNIH HLADNJAKA SA RASPRŠIVANJEM VODE (THE PERFORMANCES OF AIR COOLED HEAT EXCHANGER WITH WATER SPRAYING)“ doktoranda  MILENE OTOVIĆ, dipl. inž. maš. „UTICAJ OBLIKA PROFILA I UHODAVANJA ZUBACA NA POVRŠINSKU NOSIVOST CILINDRIČNIH ZUPČASTIH PAROVA“ doktoranda  ALEKSANDRA DIMIĆA, mast. inž. maš. nalaze se u Biblioteci Mašinskog fakulteta na uvidu javnosti 30 dana.   Beograd,  17.09.2021. god. više

Doktorska disertacija na uvidu javnosti

Doktorska disertacija i referat Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji  „TERMODINAMIČKA ANALIZA, MODELIRANJE I OPTIMIZACIJA DINAMIČKOG PONAŠANJA SISTEMA ZA KLIMATIZACIJU, GREJANJE I HLAĐENJE U JAVNIM OBJEKTIMA“ doktoranda  DIMITRIJA MANIĆA, dipl. inž. maš. nalazi se u Biblioteci Mašinskog fakulteta na uvidu javnosti 30 dana.  Beograd,  12.07.2021. god. više

Doktorska disertacija na uvidu javnosti

Doktorska disertacija i referat Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji „PRIMENA STEREOMETRIJSKE METODE MERENJA DEFORMACIJE NA ODREĐIVANJE DIJAGRAMA STVARNI NAPON – STVARNA DEFORMACIJA HETEROGENIH ZAVARENIH SPOJEVA“ doktoranda  NENADA MILOŠEVIĆA, mast. inž. maš.  nalaze se u Biblioteci Mašinskog fakulteta na uvidu javnosti 30 dana. Beograd,  09.07.2021. god. više

Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Doktorske disertacije i referati Komisija o urađenim doktorskim disertacijama „DINAMIKA ISPARAVANJA U VELIKIM ZAPREMINAMA TEČNOSTI  IZLOŽENIM VELIKIM SPECIFIČNIM TOPLOTNIM PROTOCIMA U GENERATORIMA PARE“ doktoranda  MILANA PETROVIĆA, mast. inž. maš. „TERMOMEHANIČKI ASPEKTI PROCESA SUŠENJA OSTATAKA IZ PROIZVODNJE SOKOVA“ doktoranda  MIHAILA MILANOVIĆA, mast. inž. maš. „PRIMENA MAŠINSKOG UČENJA I NIR SPEKTROSKOPIJE U CILJU MONITORINGA PACIJENATA NA HEMODIJALIZI“ doktoranda  VALENTINE MATOVIĆ, mast. inž. maš. „OPTIMIZACIJA FUNKCIONALNIH I UPRAVLJAČKIH PARAMETARA HIBRIDNOG POGONSKOG SISTEMA VOZILA JAVNOG GRADSKOG PREVOZA“ doktoranda  MARKA KITANOVIĆA, mast. inž. maš. nalaze se u Biblioteci Mašinskog fakulteta na uvidu javnosti 30 dana. Beograd,  09.07.2021. god.                                                                        više

Doktorska disertacija na uvidu javnosti

O B A V E Š T E NJ E                                                                                                               Doktorska disertacija i referat Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji „ANALIZA OTKAZA VUČNIH UREĐAJA ŽELEZNIČKIH VOZILA KAO FAKTOR BEZBEDNOSTI I RIZIKA OD RASKINUĆA VOZA“ doktoranda  mr MARIJE VUKŠIĆ POPOVIĆ, dipl. inž. maš. nalaze se u Biblioteci Mašinskog fakulteta na uvidu javnosti 30 dana. Beograd,  18.06.2021. god. više

Doktorska disertacija na uvidu javnosti

Doktorska disertacija i referat Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji „KVALITATIVNA IDENTIFIKACIJA GASOVITIH PRODUKATA TERMOHEMIJSKE KONVERZIJE BIOMASE PRIMENOM SIMULTANE TERMALNE ANALIZE I MASENE SPEKTROMETRIJE“ doktoranda  MILOŠA RADOJEVIĆA, mast. inž. maš. nalaze se u Biblioteci Mašinskog fakulteta na uvidu javnosti 30 dana.  Beograd,  21.05.2021. god. više

Doktorska disertacija na uvidu javnosti

Doktorska disertacija i referat Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji „NUMERICAL AND EXPERIMENTAL SIMULATION OF ATMOSPHERIC BOUNDARY LAYER INFLUENCE ON FLOW PATTERNS AROUND BUILDING STRUCTURES NUMERIČKA I EKSPERIMENTALNA SIMULACIJA UTICAJA ATMOSFERSKOG GRANIČNOG SLOJA NA STRUJNO POLJE OKO GRAĐEVINSKIH OBJEKATA“ doktoranda  AHMED ALI IRHAYIM ABUBAKER, MSc. nalaze se u Biblioteci Mašinskog fakulteta na uvidu javnosti 30 dana.   Beograd,  23.04.2021. god više