Докторанду Машинског факултета награда ПКС за најбољу докторску дисертацију

Добитник награде Привредне коморе Србије за најбољу докторску дисертацију у школској 2020/21. години је докторанд Машинског факултета у Београду,  др Михаило Милановић за докторски рад „Термомеханички апсекти процеса сушења остатака из прозводње сокова“, под менторством проф. др Мирка Коматине са Катедре за термомехнику.

Дисертација је урађена у сарадњи са Техничким универзитетом у Хамбургу, а поред значајног научног доприноса, овај докторски рад има и практичну примену у индустрији.

Реч је о оргиналном решењу за увећање енергетске ефикасности поступка сушења воћног тропа и представља значајан допринос развоју примене отпадне биомасе из прераде воћа за добијање енергије, чиме би се смањила употреба фосилних извора енергије.

Шири научни и стручни допринос дисертације потврђују и резултати анализе кинетичких параметара, потрошње енергије, као и развијени математички модели који могу да се примене, не само на троп из прераде воћа, него и на друге сродне материјале.

Практични допринос награђеног рада огледа се у могућности оптимизације потрошње енергије за сушење у односу на време сушења коришћењем методе са комбинованим кондуктивно-конвективним довођењем топлотног протока материјалу.  Утврђено је да је комбинована кондуктивно-конвективна метода сушења изузетно ефикасна за сушење остатака из индустрије прераде воћа односно воћног тропа, а има и шири потенцијал примене и за друге сродне материјале.

Награда Привредне коморе Србије за најбоље докторске дисертације додељује се од 1968. године. За школску 2020/2021. годину конкурисалo је 28 радова са 14 факултета и четири универзитета, а награђени је укупно 11 доктората у различитим научним областима, чија су решења применљива у привреди и доприносе развоју науке, економије и друштва у целини. Основни критеријуми при оцењивању били су релевантност научног рада, објављивање у референтним међународним часописима и применљивост датог решења.

Др Михаило П. Милановић рођен је 1988. године у Београду. Основну школу „Вук Караџић“ и Пету београдску гимназију природно-математичког смера завршио је у Београду са одличним успехом и стеченим Вуковим дипломама за завршено основно и средњошколско образовање.

Машински факултет у Београду уписао је школске 2007/08. Године. Основне студије машинског инжењерства завршио је 2010. године,  а 2012. године стиче звање Мастер инжењера машинства на одсеку за Процесну технику и заштиту животне средине, са одбрањеним дипломским радом са оценом 10.

Докторску дисертацију под насловом „Термомеханички аспекти процеса сушења остатака из производње сокова“ брани на Машинском факултету у Београду 23. септембра 2021. године. Од 01.априла 2013. до 31. децембра 2021. био је запослен у Иновационом центру Машинског факултета. Од 1. јануара 2022. године ради на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду.

(Извор: Машински факултет)

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.