Doktorska disertacija na uvid javnosti

Doktorska disertacija i referat Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji „Primena parametara mehanike loma na procenu preostalog veka zavarenih cevi u uslovima zamornog opterećenja“ “Application of fracture mechanics parameters to residual life assessment of welded pipes exploitation under fatigue loading“ doktoranda Radzeya Zaidi, dipl. inž. maš. nalaze se u Biblioteci Mašinskog fakulteta na uvidu javnosti 30 dana. više